Voorwaarden

(Art. 6:231 BW)

1 Aanvaarding algemene voorwaarden
AA Taxitel, verder vermeld als Taxitel hanteert als volgt haar Algemene Voorwaarden; Het gebruik van de centrale van Taxitel betekent dat u de hieronder opgenomen algemene voorwaarden als zodanig accepteert. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van Taxitel. Deze voorwaarden worden regelmatig zonder voorafgaande waarschuwing aangepast. Voorafgaande aan het gebruik van de centrale ofwel onze website dient u zich steeds op de hoogte te stellen van de inhoud van deze voorwaarden. Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

2 Aanbiedingen
Taxitel draagt voor de inhoud van gedane aanbiedingen en/of aanvragen door de deelnemende centrales geen enkele verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid.

3 Overeenkomst
Taxitel is nimmer partij bij de gesloten overeenkomst(en) tussen cliënt en Taxitel deelnemer. Deze centrale is niet meer dan een doorschakeling. De via Taxitel centrale gesloten overeenkomsten komen rechtstreeks tot stand tussen aanbieder en aanvrager. De plaats van het totstandkomen van deze overeenkomsten is Nederland, en zijn onderworpen aan Nederlandse wet- en regelgeving ongeacht of een der partijen zich op het moment van sluiten van een overeenkomst met een aanbieder of aanvrager zich buiten het gebied van haar jurisdictie bevindt. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

4 Garantie
Taxitel garandeert nimmer dat de via de Taxitelcentrale gedane aanbiedingen of aanvragen tussen deelnemer en cliënt de aangeboden informatie juist en volledig zijn/is, noch garandeert Taxitel dat de centrale, danwel het 0900-0505 nummer ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van storingen of dat derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

5 Uitsluiting
Taxitel behoudt zich het recht toe u uit te sluiten van elk verder gebruik van deelname indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Taxitel om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

6 Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website en applicaties, waaronder begrepen de rechten op teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Taxitel, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Het is niet toegestaan deze website of app op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of printen van één hardcopy. De (intellectuele eigendoms/gebruikers)rechten met betrekking tot het 0900-0505 nummer, waaronder begrepen de rechten op vormgeving, databestanden, geluidsmateriaal, formats, software, en overige materialen, berusten bij Taxitel of haar licentiegevers. Taxitel verleent uitsluitend haar aangesloten deelnemers toestemming het 0900-0505 nummer te gebruiken voor promotionele doeleinden. Alle overigen dienen eerst in overleg te treden met Taxitel.

7 Adverteerders en verwijzingen
De website van Taxitel kan advertenties en/of verwijzingen van derden bevatten middels bijvoorbeeld hyperlinks, banners of buttons naar derden. Taxitel heeft geen zeggenschap over deze websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

8 Aansprakelijkheid
Taxitel sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de Taxitelcentrale, het 0900-0505 nummer, danwel de website, en in het bijzonder voortvloeit uit:
I. handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst middels het aanvaarden van aanbiedingen of aanvragen;
II. de onmogelijkheid de Taxitel centrale, het 0900-0505 nummer, danwel de website en/of app te gebruiken;
III. elke vorm van wanprestatie bij uitvoering of gebruik van diensten van aanbieders of aanvragers;
IV. onjuistheid van, in deze website/app opgenomen informatie, doorschakelingen vanuit de centrale, aanbiedingen en/of aanvragen;
V. handelingen van de wederpartij nadat u de overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de Taxitel centrale, het 0900-0505 nummer, danwel de website en/of app.

9 Vrijwaring
U vrijwaart Taxitel volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van de Taxitel centrale, het 0900-0505 nummer, danwel de website en/of app.

10 Betaling deelnemers Taxitel
a. U bent verplicht alles te doen om uw betalingsverplichting jegens Taxitel na te komen overeenkomstig de bij u bekende voorwaarden, tarieven en termijnen.
b. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning in verzuim, waarna Taxitel een rente van 12% op jaarbasis in rekening zal brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand zal tellen.
c. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voortkomende uit de inning van de verschuldigde betalingen zullen worden verhaald.
d. Bij het uitblijven van tijdige betaling zal de desbetreffende deelnemer worden uitgesloten van deelname.

11 Gegevens gebruikers
a. Indien u gebruik wenst te maken van de Taxitel centrale, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent tot het aanbieden en/of aanvragen van betreffende diensten.
b. Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.
c. De door Taxitel verzamelde gegevens zullen voor geen andere doeleinden gebruikt worden dan voor het verbeteren van de service aan de gebruikers. Gegevens zullen nimmer op persoons-niveau gerapporteerd worden.
d. Taxitel kan verwijzingen naar andere websites bevatten. Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Taxitel heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u met aanvaarding van deze voorwaarden.

12 Privacy policy
a. Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via de Taxitel centrale openbaar zijn gemaakt, is enkel toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst tussen aanbieder en aanvrager. Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, zoals het zenden van (ongevraagde) e-mail(s), althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aanbiedingen of aanvragen, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard; e-mailadressen van gebruikers en/of aanbieders te verzamelen om welke reden dan ook.
b. Indien u handelt in strijd met hetgeen in dit artikel is bepaald, verbeurt u zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, onder voorbehoud van alle rechten.

13 Duur van de overeenkomst deelnemers Taxitel
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt elke overeenkomst aangegaan voor één jaar. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij deelnemer of Taxitel de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de betreffende periode.

14 Overige Voorwaarden
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
Op overige voorwaarden voor het daadwerkelijk personenvervoer neemt Taxitel en zijn deelnemers de Algemene Voorwaarden zoals opgesteld door KNV Taxi in acht.
1. KNV Taxi zal de Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.
2. Nietigheid van één van de bepalingen of leden daarvan in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalingen of leden die qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijk met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen.
3. Alle Vervoerovereenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
4. De Algemene Voorwaarden van KNV Taxi zijn openbaar.
5. Vervoerder is verplicht bekendheid te geven aan de wijze waarop Reiziger/Opdrachtgever op diens verzoek deze Voorwaarden kan verkrijgen.
6. Desgevraagd zijn de voorwaarden van KNV Taxi ook kosteloos verkrijgbaar bij de vervoerder en te raadplegen via internet, onder meer op www.knv.nl.